اتحادیه اروپا: تازمان که حقوق مردم توسط طالبان‌به‌ رسمیت شناخته نشود حکومت شان به رسمیت شناخته نخواهد شد

اتحادیه اروپا می گوید تا زمانیکه طالبان حقوق مردم را به رسمیت نشناسد اتحادیه اروپا طالبان را نیز به رسمیت نخواهد شناخت.
اعضای این اتحادیه که تازه به کابل سفر کرده است به این موضوع تاکید کرده است و گفته کمک های اتحادیه اروپا نیز مشروط به احترام حقوق اساسی مردم و‌حقوق بشر است.
این‌ درحالیست که از بازگشت دوباره طالبان بیشتر از هشت ماه می گذرد اما هنوز هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است.