بانک مرکزی‌ فردا ۱۶ میلیون دالر را به فروش می رساند

بانک مرکزی کشور‌اعلام‌ کرده است به منظور حفظ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ۱۶ میلیون دالر را لیلام می کند.

این بانک امروز شنبه،۸ دلو گفته است قرار است‌این مقدار پول فردا روز یکشنبه، به صورت لیلام به فروش گذاشته شود.

بانک مرکزی از تمامی شرکت های خدمات پولی خواسته است تا در این داوطلبی اشتراک کنند.