برنامه جهانی غذا: ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به سه وعده غذایی در روز دسترسی ندارند

برنامه جهانی غذا یا WFP  می گوید هم اکنون ۷۰۰ میلیون نفر درجهان به شمول افغانستان به کمک غذایی نیاز دارند.

این نهاد بین المللی روز پنج شنبه،گفته است این تعداد افراد قادر به تامین سه وعده غذایی شان نیستند.

سیندی مک کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا به شورای امنیت سازمان ملل گفت که به دلیل کمبود بودجه، این سازمان مجبور به قطع کمک‌های غذایی به میلیون‌ها نفر شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی این سازمان، تنها در افغانستان سیزده میلیون نفر بگونهٔ شدید به کمک‌های بشری نیاز دارد.
به همین دلیل WFP گفته برای ادامه کمک به نیازمندان به یک میلیارد دالر بگونهٔ فوری نیاز دارد

این در‌حالیست که با وجود کمک های زیاد نهاد های بشری به افغانستان ولی گراف فقر در کشور‌همچنان بالاست.