حمزه یوسف،مسلمان پاکستانی تبار وزیر اول اسکاتلند شد

حمزه یوسف،مسلمان پاکستان تبار،به عنوان وزیر اول اسکاتلند انتخاب گردید.

حزب ملی اسکاتلند، در نتیجه ای ری گیری درون حزبی” حمزه یوسف” را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد و به این ترتیب او وزیر اول اسکاتلند شد.

یوسف ۳۷ سال سن دارد و نخستین رنگین پوست مسلمان است که به عنوان وزیر اسکاتلند انتخاب می شود.