سه مرکز توزیع پاسپورت در کابل ایجاد می شود

عبدالکریم حسیب،رییس عمومی پاسپورت به رسانه ها گفته است به زودی سه مرکز توزیع پاسپورت در شهر کابل جهت سهولت شهروندان ایجاد می شود.

حسیب گفته است این سه مرکز،مشکلات شهروندان را در قسمت اخذ پاسپورت را حل خواهد کرد.

او افزده است در این مدت جلو کمیشن کاران گرفته شده و تا هنوز حدود ۲۰۰ را به اتهام کمیشن کاری بازداشت گردیده است.

این درحالیست که شهروندان کشور در قسمت به دست آوردن پاسپورت با مشکلات زیادی روبروست و برای گرفتن پاسپورت باید حدود ۱ تا یک سال و نیم صبر کرد.