شهرداری کابل: ۱۵۰ پروژه سرک سازی در شهر کابل در جریان است

شهرداری کابل می گوید در‌حال حاضر این اداره ۱۵۰ پروژه زیر کار دارد که ۸۵ پروژه آن سرک سازی است.

سخنگوی شهرداری کابل گفته است این اداره تصمیم دارد تا پروژها‌ی مذکور زود تر ختم گردد تا  سهولت برای همه شهروندان فراهم شود.

بارکزی افزود اولویت شهرداری در زمان کنونی ساخت سرک‌های اساسی و معیاری در نواحی مختلف به منظور ایجاد‌ سهولت در ترانسپورت و کاهش ازدحام می باشد.

گفتنی است کابل به دلیل تراکم‌نفوس نیاز بیشتر‌به جاده ها دارد.