معاون دبیرکل سازمان ملل ازافزایش ازوداج دختران خرد سال در کشور ابراز نگرانی کرد

امینه محمد،معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به گزارش افزایش کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است  او درتوییتی نوشته است “مجبور کردن دختران خرد سال برای ازدواج حماقت است”

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تویتی اش نوشته است دختران خرد سال حق دارد دوران کودکی شان را درکنار خانواده ها و دوستان شان باشند و از فضای که حق شان است لذت ببرد

سازمان ملل در گزار اخیر اش نسبت به افزایش ازدواج کودکان در افغانستان هشدار داده بود و گفته بود حتا دختران شش ماهه برای ازدواج پیشنهاد می شود

افغانستان علاوه بر وضعیت بد اقتصادی  با سنت های ناپسند دیگر نیز دست به گریبان اند.