کابینه طالبان: از غصب جایداد های مقامات پیشین جلو گیری شود

 

کابینه سرپرست امارت اسلامی طالبان فیصله کرده است تا از غصب جایدادهای مقامات پیشین جلوگیری شود. براساس فرمان ریس الوزرا طالبان،اداره امور مکلف است از آن تعداد جایداد های مقامات پیشین که هنوز بی سرنوشت هستند حفاظت کنند.

بر اساس طرح دیگر کابینه،در نشست وزرا امارت، وزارت شهدا و معلولین در مورد کمک برای معلولین،یتیمان و بیوه ها تصویب شده است.

براساس این طرح برای تمام خانواده های قربانیان جنگ ماهانه معاش دریافت خواهند کرد.