آغاز کمک های نقدی یونیسف به آموزگاران افغانستان

مزمل اسلام خیل

صندق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف ، برای آموزگاران افغانستان کمک های نقدی را شروع کرده است .

یونیسف روز یک شنبه در خبرنامه نگاشته است که در نظر دارد برای هر آموزگار مبلغ صد دالر کمک شود ؛ اما یونیسف برای ادامه حمایت از آموزگاران به ۲۵۰ میلیون دالر ضرورت دارد .

محمد ایویا ، نماینده یونیسف در افغانستان می گوید که پس از بلاتکلیفی و سختی برای بسیار از معلمان ، ما خوشحالم که این معلمان را کمک می کنم .

این کمک ها که به ۱۹۴ هزار آموزگار مکتب های دولتی توریع می شود ، توسط فرایند تائید هویت و حضور آموزگاران در مکاتب برسی خواهد شد .

این در حالی است که با تحولات سیاسی در کشور بسیاری از آموزگاران مکاتب دولتی به دلیل پرداخت نشدن معاشات شان ، شماری آنان به شاقه کاری رو آوردند و شماری از آنان به دلیل گرسنگی جان باختند .