آلمان شرایط اعطای تابعیت به مهاجران را آسانتر می سازد

دولت فدرال آلمان اعلام کرده است شرایط اعطای تابعیت به مهاجران را آسان تر می کند.

بر اساس گفته های دولت آلمان این تصمیم با در نظر داشت شرایط ویژه، مدت زمان شهروندی را در این کشور به پنج سال کاهش می دهد.

به گزارش رسانه های آلمانی،این تصمیم جهت ادغام شدن مهاجران در جامعه آن کشور اتخاذ گردیده است.

گفتنی است آلمان در اتحادیه اروپا بیشترین مهاجر را در چند سال اخیر در خود جا داده است.