ابراز امیدواری ملابرادر از بازگشایی مکتب های دخترانه

ملا عبدالغنی‌برادر‌معاون‌نخست‌ریس الوزرا‌ در سفر به ولایت فراه گفته است امیدواری وجود دارد که مکاتب دخترانه به زودی در
کشور‌بازگشایی‌گردد.
ملا عبدالغنی، برادر، گفت:”در این باره یک حکمت عملی خواهد شد و شاید در این یک حکمتی باشد.”
در همین حال وزارت معارف گفته است این‌وزارت‌آمادگی‌بازگشایی‌مکاتب‌دختران‌را‌ دارد اما‌صلاحیت‌ آن‌مربوط به مقامات بلند پایه است.
قرار بود سوم حمل سال روان‌ مکاتب‌دخترانه‌ در سراسر کشور‌بازگشایی شود اما‌ تا هنوز مکاتب دخترانه‌بسته مانده است