اتحادیه اروپا:طالبان گامهای موثر بر ایجاد حکومت همه شمول بردارند

اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است تا حقوق زنان را رعایت کنند و گامهای موثر بر ایجاد حکومت همه شمول بردارند

این اتحادیه با نشر خبرنامه ای روزیکشنبه هشتم ثور گفته است در آخر این هفته با نمایندگان طالبان دیداری داشتند که هدف آن ادامه ای کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان بوده است .

در خبرنامه این اتحادیه آمده است این دیدار دو روزه بوده است و با طالبان روی موضوعات، اهمیت دموکراسی و مشارکت تمام مردم افغانستان و اصلاح قانونی اساسی صحبت صورت گرفته است.

خبرنامه افزوده است در این دیدار  ،حقوق زنان،ایجاد حکومت همه شمول که غنای مردم افغانستان را نشان دهد و حضور زنان در مقام های ارشد دولتی، صحبت صورت گرفته است.

به نقل از خبرنامه طالبان در این دیدار تعهد سپردند تا احترام به اقلیت های مذهبی،تحصیلات زنان و احترام به آزادی رسانه ها را در نظر بگیرند.

اتحادیه اروپا از ادامه همکاری ها و کمک های بشر دوستانه به زنان،مردان و کودکان افغان،براساس اصول بشردوستانه ادامه می دهد .