اتحادیه ای اروپا تا سال ۲۰۲۵ نیرو واکنش سریع ایجاد می کند

براساس گزارش رویترز این اتحادیه تصمیم دارند تا سال ۲۰۲۵ ارتش ۵۰۰۰ نفری را بدون امریکا برای ایجاد مدیریت بحران های پیش بینی شده ایجاد نمایند که در شرایط حساس  توانایی انجام عملیات های بحری،زمینی وهوایی را داشته باشند.

کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا ایتالیا و فرانسه، دو قدرت نظامی اتحادیه اروپا، از پیش‌نویس این طرح استقبال کرده‌اند. دیدگاه دولت ایتلافی آلمان که قرار است به زودی رویکار آید، نیز در مورد این طرح اهمیت زیادی دارد

اعضای تشکیل دهنده این ارتش نظامیان تمام اعضای اتحادیه اروپا شامل نخواهد بود ولی در مورد عملیات و ایجاد تغییرات در آن نظر همه کشورهای مذکور در نظر گرفته خواهد.