اتشه فرهنگی افغانستان در تهران: طالبان صلاحیت برکناری ما را ندارد

رسانه های ایرانی گزارش داده است،شفیق شرق،انشه فرهنگی افغانستان در‌تهران‌ گفته است طالبان صلاحیت و توانایی برکناری من و همکارانم را ندارند.

او این سخنان را پس از امضای برکناری شان توسط ملا حسن آخند نخست وزیر طالبان گفته است.

اتشه فرهنگی افغانستان گفته است نمی‌توانم از گروهی نمایندگی کنم “که مقاماتش با افتخار از داشتن انتحاری سخن می‌گویند. گروه طالبان صلاحیت برکناری من را ندارد.”

شرق افزوده است پس از سقوط حکومت پیشین تمام مکاتبات با کابل قطع گردیده است و به تقاضا و مکاتبات طالبان جواب داده نشده است.

اتشه فرهنگی افغانستان در تهران می‌گوید مدتی است در تهران نیست، اما قصد دارد به این شهر برگردد و به کارش ادامه دهد.

پیش از این نامه ای از گروه طالبان به نشر رسیده بود، که در آن ۹ اتشه فرهنگی سفارت های افغانستان را برکنار کرده بود