احمد ولی مسعود:حکومت همه شمول زیر پرچم طالبان ناممکن است

احمد ولی مسعود ریس بنیاد احمدشاه مسعود می گوید حکومت همه شمول زیر پرچم‌ طالبان ناممکن است
او امروز دوشنبه ۹قوس در صفحه توییتر‌اش نوشته است «جامعه جهانی باید بدانند تشکیل حکومت فراگیر زیر پرچم امارت طالبان ناممکن است»
او گفته است تشکیل حکومت همه شمول به معنای تقسیم قدرت بین چهره های قومی نیست و چهره های سوخته قومی در دوران کرزی و غنی هم مردود است.
مسعود راه حل کنونی کشور را تمرکز زدایی قدرت در ساختار عمومی می داند که بن بست کنونی کشور را از‌بین ببرد
احمد ولی مسعود همواره در نقش اپوزیسیون در دو دهه گذشته کشور حضور فعال داشت و اکنون به شکل ضمنی خواستار فدرالی شدن افغانستان شده است.