اختر محمد نظامی پیشین در ولایت ارزگان در پیش چشمان خانواده اش به رگبار گلوله بسته شد

نزدیکان این نظامی پیشین گفته است افراد مسلح روز جمعه وارد خانه ای خیرمحمد گردیده است و وی را در پیش چشمان فامیل اش حین غذا خوردن به رگبار بستند.

به گفته اعضای فامیل خیر محمد وی مسوول یک پاسگاه در حکومت پیشین بود و در نزدیکی ساختمان های دولتی در ارزگان خاص زندگی می کرد.

ملا محمد آصف رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان خاص رویداد را تایید کرده و گفته فرد مذکور در نتیجه دشمنی های شخصی به قتل رسیده است.

این درحالیست که طالبان گفته است عفو عمومی قابل اجرا است اما همواره نظامیان پیشین حکومت به صورت گوناگون کشته می شوند