اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل می گوید به ۱۱۵ میلیون دالر نیاز دارد تا کشاورزان زمستان پیشرو را سپری کنند

ادارهی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد می گوید به ۱۱۵ میلیون دالر نیاز دارد تا کشاورزان افغان و خانواده های شان نیازمندی های زمستان پش رو را رفع کند .

این اداره با نشر اعلامیه ای گفته است در صورت که این مقدار کمک ها فراهم نشود یک پنجم آن را دراختیار زنان کشاورز افغان قرار خواهد داد

به گفته ای این اداره سالانه هر خانواده ای افغان به طور متوسط یک هزار و ۸۰ دالر نیاز دارد تا زندگی عادی شان را سپری کند

افغانستان هم اکنون با مشکلات قحطی و گرسنگی مواجه است و پس از سقوط حکومت پیشین زندگی مردم عادی به طور فزاینده ای متاثر گردیده است که اکثر خانواده ها اکنون توان تهیه سه وقت غذا را ندارد.