ارسال سربازان حکومت پیشین افغانستان به اوکراین توسط امریکا

رسانه های روسی گزارش داده اند که آمریکا ۴۰۰ سرباز حکومت پیشین افغانستان را به جنگ اوکراین می فرستد.

رسانه های دولتی روسی می افزایند که آمریکا این سربازان پیشین افغانستانی را با تهدید بیرون کردن از آمریکا به گونه اجباری به اوکراین می فرستند. 

این در‌حالیست که در روند تخلیه سربازان مسلکی و آموزش دیده کشور نیز بیرون برده شدند .