از سر نوشت عبد الروف هنوز خبری نیست

پدر عبدالروف کودک ربوده شده می گوید اختطاف گران‌ با ارسال نوار تصویری بار دیگر از پدر آن کودک خواستار پول گردیده است.
عبدالروف سال گذشته حین باز گشت‌ از مکتب به خانه از سوی افراد ناشناس ربوده شد و تاهنوز چندین بار با ارسال تصویر شکنجه های او به خانواده اش خواستار یک میلیون و دو صدهزار دالر امریکایی گردیده است.
حکومت قبلی با تلاش های متواتر نتوانست سر نخ از عبدالروف بدست بیاورد و هنوز دربند‌ ربایندگان قرار دارد.