استرالیا‌۴۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص داد

وزیر خارجه استرالیا اعلام‌ کرده است حکومت این کشور۴۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است.
وی در بیانیه‌ای گفت که فروپاشی اقتصادی و نبود خدمات بحران در افغانستان در تشدید کرده و خشکسالی و کرونا نیز اوضاع این کشور را وخیم کرده است
این کمک در‌حالی به کشور صورت می گیرد که سازمان ملل متحد اعلام کرده است‌برای جلوگیری از بحران انسانی تنها کمک های بشردوستانه برای افغانستان کافی نیست باید روی سطح معیشت زندگی افغان ها کار شود.