استقبال سازمان همکاری‌های اسلامی از منع کشت کوکنار در افغانستان

مزمل اسلام خیل

سازمان همکاری‌های اسلامی از تصمیم رهبر طالبان ، در مورد منع کشت کوکنار در افغانستان استقبال کرده ، و خواستار ارائه بدیل برای دهقانان افغان از سوی جامعه جهانی شده است

ملا هبت الله آخندزاده ، رهبر طالبان ، به تاریخ سوم مارچ با صدور فرمانی ، کشت کوکنار و هر گونه مواد نشه آور را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرده کرده بود .

بر اساس این فرمان با متخلفین که کوکنار کشت می کنند مطابق شریعت اسلامی برخورد خواهد شد .

حسین ابراهیم طه ، منشی عمومی سازمان همکاری‌های اسلامی ، می گوید که جامعه جهانی ارائه بدیل و درمان معتادان مواد مخدر در افغانستان را بخش مهم کمک های خود بداند .

این فرمان رهبر طالبان ، واکنش های سفارت آمریکا را نیز در پی داشت .

یان‌ مک‌کری ، سفیر آمریکا برای افغانستان، ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان را یک گام نخست خوانده و بر تطبیق این فرمان تأکید کرده است .

این در حالی است که با به قدرت رسیدن طالبان در آگست سال گذشته ، جلوگیری از کشت و قاچاق مخدرات از خواست های عمده جامعه جهانی از طالبان بوده است .