اعتصاب کاری کارمندان توزیع تذکره الکترونیکی در اعتراض به دریافت نکردن معاش

شماری از کارمندان مرکزهای توزیع تذکره الکترونیکی در اعتراض به نپرداختن معاش شان دست به اعتصاب کاری زدند.

براساس قطع نامه ای این کارمندان که به رسانه ها فرستاده است آمده که ۱۵۰ کارمند این مراکز از هفت ماه به این طرف معاش نگرفتند و تعدادی هم چهار ماه می شود بدون معاش کار کردند.

در قطع‌نامه‌ی کارمندان مراکز توزیع تذکره الکترونیک آمده است که اداره‌‌ احصائیه و معلومات طالبان درباره‌ معاش ماه‌های قبل از سقوط حکومت پیشین گفته است که این کارمندان برای «جمهوریت» کار کرده‌اند و معاش ‌شان‌را از طالبان نخواهند.

گفتنی است پس از سقوط حکومت پیشین تعداد زیادی از کارمندان دولت معاش دریافت نکردند و شماری هم به شغل دیگری روی آوردند.