افت شدید کار در مارکیت های کابل

مسیح داریوش

در حالیکه از حضور طالبان در قدرت نزدیک به هفت ماه می گذرد اما بازار کسب و کار شهروندان هم  چنان سرد و بی رونق است بازار های کشور سیر نزولی را می پیماید و دکان های کرایی نیز سرد و بی مشتری است .

شماری از مالکان مارکیت ها و ساحات تجارتی از بی بازاری و تخلیه دکان های شان به شدت ناراض و تا اندازه ای هم نا امید شدند مالکان این جایداد ها می گوید تا پیش از برگشت طالبان مردم از نگاه اقصاد خوب بود ولی به یکباره گی همه چیز سقوط کرد و اکنون اکثریت دکان ها و ساحات تجارتی آنان مسدوود مانده است.

داود مالک یکی از سرای ها در شهر کابل است که پیش از سقوط کابل تمامی دکان های وی باز بود و مشتری داشت ولی اکنون تقریبا نصف دکان های وی از فعالیت بازمانده است و پیشه وران آن مجبور به ترک شغل و یا ترک وطن کردند.

او می گوید شش ماه پیش هیچ دکانی در این مارکیت خالی نبود و به صورت تخمین ماهانه از این مارکیت دولک و پنجاه هزار ماهانه کرایه می گرفتم ولی اکنون نصف این مارکیت دکان هایش خالی است چون کسی نیست و بازار هم بی مشتری است.

او گفت: ” حالا تقریبا ۳۰ دکان فعال است و کرایه ماهانه این دوکان ها را خیلی کاهش دادیم ولی با وجود آنهم نتوانستیم جلو بسته شدن دکان ها را در این مارکیت بگیریم و با گذشت هر روز دکان های زیادی از فعالیت باز می ماند”

جبار نگهبان و مسوول یکی دیگر از مارکیت های کابل است که می گوید هر ماه تعداد زیادی از دوکان ها را به کرایه می مانیم ولی کسی سراغ آنآن را نمی گیرد و تعداد دوکان های دیگر نیز رو به سقوط است.

او می گوید کار ما فقط همین شده است که هر روز برویم دکان های خالی را در رهنمایی معاملات ثبت کنیم ولی هیچگاه در این شش ماه کسی به سراغ دکان در این مارکیت ها نمی آیند او افزود پیش از این تنها امتیازات این  دوکان ها چند هزار دالر خریده می شد ولی اکنون کسی هم مفت نمی آید.

این مسوول مارکیت می گوید دکانداران که هم در اینجا مقاومت کردند به امید بهار و شروع کارها در آغاز نوروز است و در صورت که هم روند کار به این شکلی باشد مطینا دکان های زیادی سقوط خواهد کرد.

سقوط یبکاره حکومت پیشین و برگشت طالبان صدمه زیادی بر رونق کار و بازارزده است از سوی هم عدم کسب مشروعیت طالبان در این مدت و بسته شدن دارایی های افغانستان از سوی امریکا دلیل بر افت کار و بار در کشور است.

اکنون اکثریت مردم کشور نمی توانند سه وعده غذا برای شان تهیه کنند و در اکثریت ولایت ها کودک فروشی و گرده فروشی نیز بازار گرم دارد و بازار قاچاقبران نیز به شدت فعال است و روزانه تعداد زیادی از خانواده ها با قبول صدها خطر به صورت غیر قانونی به کشور های همسایه می روند.