افراد مسلح یک افسر پیشین امنیت ملی را از کابل با خود بردند

اعضای خانواده جواد جعفری افسر پیشین امنیت ملی می گویند افراد مسلح با کارت‌هویت‌ طالبان  روز جمعه جواد جعفری را از دشت برچی با خود بردند.

اعضای خانواده این افسر پیشین گفته است شام روز جمعه چهار  تفنگ داراکه خود را طالب معرفی کردند  وارد خانه آنان در بیست متره دشت برچی شدند و سپس جواد را با خود بردند.

خانواده جعفری گفته است پس از آن آنها به حوزه امنیتی مراجعه کردند ولی حوزه از موضوع ابراز بی خبری کردند.

این در حالیست که سازمان های بین المللی همواره طالبان را به نقض عفو عمومی متهم کرده است .