افزایش فقر در بلخ؛کودکان کار: نان و جان ما در آفتاب است

رسول سالک

باگذشت هر روز در ولایت بلخ،روزانه بر تعداد کودکان کار وزنان که در کوره های خشت پزی  مصروف کارهای شاقه اند افزوده می شوند.

این کودکان وزنانی که از روی مشکلات اقتصادی به این کار رو آورده اند ، از حکومت ونهادهای امداد رسان خواهان همکاری هستند.

آنان می گویند ،تا اکنون  از سوی هیچ نهادی کمک رسان  با آنان مساعدت نشده است.

خان محمد وخیال محمد از جمله دو کودکانی است که به دلیل چالشهای اقتصادی ، مکتب را رها کرده اند و در کوره های خشت پزی  با خانواده ی شان خشت میریزند.

این دو کودک میگوید که آرزو دارند دوباره مکتب بروند و درآینده داکتر شوند .

بربنیاد آمار های ریاست کار واموراجتماعی بلخ، بیش ۱۶ هزار کودک دراین ولایت مصروف کارهای شاقه اند که ازین میان ۱۵۰۰ ‌کودکان را آنان درمراکز حمایتی اطفال تحت پوشش قرار داده اند.

رئیس کار وامواجتماعی دربلخ می گوید که برنامه های حمایتی آنان برای کودکان وخانواده های نیازمند به همکاری موسسات درین ولایت ادامه دارد.

نصیر احمد ابو خالد ، رئیس کار وامور اجتماعی بلخ افزوده که به همکاری دفتر یونیسف، قرار است برای آنعده کودکان که در داش های خشت پزی ودرسایرنقاط شهر کارهای شاقه را انجام میدهند شامل کارهای حرفه سازند.

این بانوان وکودکان درحالی درکوره های خشت مصروف کار استند که چندین مؤسسات ،برای دستگیری وحمایت از کودکان وزنان  درسطح کشور فعالیت دارند.

پیش از این وزیر معادن حکومت سرپرست اعلام کرده بود کار کودکان در کارخانه های کشور غیر قانونی اعلام می شود.