افغانستان در جایگاه هفتم فاسد ترین کشور جهان در سال ۲۰۲۱

یافته‌های سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص درک فساد (Corruption Perceptions Index) در سال ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که افغانستان در میان ۱۸۰ کشور جهان در جای‌گاه ۱۷۴ قرار گرفته است.

بر بنیاد این شاخص، افغانستان در سال ۲۰۲۱ با گرفتن ۱۶ امتیاز، در مقایسه با سال ۲۰۲۰ سه امتیاز کم‌تر به‌دست آورده است. افغانستان در سال ۲۰۲۰، با گرفتن ۱۹ امتیاز در جای‌گاه ۱۶۵ قرار گرفته بود.

شاخص درک فساد امسال نشان می‌دهد که سطح فساد در سراسر جهان ثابت مانده و میانگین این شاخص برای دهمین سال بدون تغییر مانده است.

براساس گزارشی که نهاد شفافیت بین‌الملل پخش کرده است، باوجود تعهدات متعدد کشورها، هنوز ۱۳۱ کشور هیچ پیش‌رفت قابل توجهی در برابر فساد در دهۀ گذشته نداشته‌اند. دو سوم کشورها امتیاز کم‌تر از ۵۰ دارند و ۲۷ کشور پایین‌ترین امتیاز را کسب کرده‌اند.

شاخص درک فساد براساس سطوح درک‌شده از فساد در بخش عمومی، ۱۸۰ کشور را در سراسر جهان رتبه‌بندی و نتایج را در مقیاس ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار سالم) ارائه می‌کند.

فساد در افغانستان به حدی نهادینه شده است که بعید به نظر می رسد حکومت های که روی کار می آیند به زودی بتوانند ریشه این فساد را از ساختارهای اداری افغانستان محو کند.