افغانستان سومین سال متوالی است که در صدر جدول شاخص تروریسم جهانی قرار می گیرد

موسسه اقتصاد و صلح با نشر گزارشی در مورد شاخص جهانی تروریزم، افغانستان را بار دیگر در صدر کشورهای متاثر از دهشت افگنی رده بندی کرده است.

این سومین سال پی‌هم است که افغانستان در جدول شاخص جهانی تروریزم در صدر قرار می‌گیرد.

بربنیاد این گزارش، افغانستان در سال ۲۰۲۱ گواه ۸۳۷ روی‌داد ‌هراس‌افگنی بوده است که در اثر آن ۱۴۲۶ تن کشته و ۲۱۹۹ تن دیگر زخمی شده‌اند. گزارش هم‌چنان از ۹۱ مورد گروگان‌گیری در افغانستان در این سال خبر داده است.

در این گزارش کشورها با درنظرداشت چهار شاخص “رویدادها، کشته شدگان، زخمی شدگان و خسارات مالی” ناشی از حملات دهشت افگنی رده بندی شده اند.