امریکا‌بار‌دیگر خواستار‌ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان شد

سفارت امریکا برای افغانستان که اکنون در قطر فعالیت دارد در روز جهانی دموکراسی از ایجاد حکومت همه شمول درافغانستان حمایت کرد.

این سفارت امروز جمعه،۲۴ سنبله دز شبکه اجتماعی ایکس این موضوع را بیان کرده است.

در پست سفارت امریکا آمده است: «امروز، روز جهانی دموکراسی است. ایالات متحده امریکا به مناسبت این روز و همواره بر ایجاد یک حکومتی که از همه مردم افغانستان نماینده‌گی کند تاکید می‌ورزد.»

این سفارت تشکیل حکومت نماینده مردم در افغانستان را برای شنیده‌شدن صدای مردم این کشور مهم دانسته است.

این درحالیست که پس از سقوط جمهوریت جهان خواستار ایجاد حکومت همه شمول در کشور شده است ولی حکومت سرپرست تاکید می کنند حکومت کنونی همه شمول است.