امریکا ۱۲ دیپلمات روسی را تحریم کرد

آمریکا ۱۲ دیپلمات روسی را از نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل متحد ، بدلیل مشارکت آنها در فعالیت های جاسوسی اخراج می کند .

آمریکا به نقل از کاخ سفید گذارش داده اند که دلیل اخراج ۱۲ دیپلمات روسی از نمایندگی روسیه در سازمان ملل به دلیل مشارکت آنها در فعالیت های جاسوسی بود است .

دیپلماتان روسیه و آمریکا در سازمان ملل متحد ، خبر اخراج این ۱۲ دیپلمات روسی را تأیید کرده اند .

وسیلی نبنزیا ، سفیر روسیه در سازمان ملل ، می گوید که از این ۱۲ دیپلمات خواسته شده تا هفتم مارچ آمریکا را ترک کنند .

نبنزیا ، این اقدام آمریکا را خصمانه و نقض تعهدات این کشور به عنوان میزبان سازمان ملل در نیویارک خواند ، او گفت روسیه به این اقدام پاسخ خواهد داد.

اولیویا دالتون ، سخن‌گوی ماموریت آمریکا در سازمان ملل گفته است که این تصمیم از چند ماه پیش در حال اجرا و توسعه بوده است .

معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل می گوید که این دیپلماتان مشغول فعالیت های بوده اند که مطابق وظیفه آنها به عنوان دیپلمات نسیت و بخاطر این که به امنیت کشور میزبان سازمان ملل آسیب نرسد مطابق توافق نامه مقر سازمان ملل باید این کشور را ترک کنند .

این در حال است که به دلیل حمله روسیه بر اوکراین آمریکا و متحدانش تحریم های گسترده بر مسکو وضع کرده اند .