امریکا ۴۷۴ میلیون دالر و یک میلیون دوز واکسین کرونا برای مردم افغانستان کمک کرد

نمایندگی وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستات از کمک ۴۷۴ میلیون دالری این کشور به افغانستان خبر می دهد.
بر أساس اعلامیه امریکا یک میلیون دوز واکسین کرونا ‌و ۴۷۴ میلیون دالر را در قالب کمک های بشری به أفغانستان فرستاده است.
با این‌ مقدار دوز واکسین کمک شده ،کمک های بشردوستانه امریکا برای أفغانستان به ۴.۳ میلیون دوز می رسد.
نمایندگی وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است این مقدار پول های کمک شده در سال نو میلادی در قالب کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان سپرده خواهد شد.