اندک افزایش بهای پول افغانی در بازار کابل یک دالر ۱۰۰ افغانی خریده شد

پس از قیمت چند روز افت شدید پول افغانی در برابر دالر امریکایی امروز افزایش پیدا کرده است

بر اساس نرخ سرای شهزاده کابل امروز عصر یک دالر امریکایی ۱۰۰ افغانی خرید و ۱۰۲ به فروش رسیده است.

روز یک دالر امریکایی با ۱۲۸ افغانی تبادله گردیده بود.

افت ارزش پول افغانی تمام قیمت های مواد خوراکی را در بازار کشور افزایش داده بود که مردم عادی به شدت نگران بودند.