انفجار‌ماین چسپکی بر موتر حامل رییس معادن بدخشان در‌این‌ ولایت دو کشته و‌چهار زخمی گرفت

منابع محلی درولایت بدخشان می گوید در نتیجه انفجار ماین چسپکی درموتر حامل مولوی عبدالفتاح،رییس معادن بدخشان دو تن کشته شده و چهار تن دیگر زخم برداشتند.
این منابع به رسانه ها گفته است رویداد امروز بکشنبه ۴ ثور در منطقه‌باغ‌ شاه‌شهر رخ‌داده است که مولوی عبدالفتاح با یک‌محافظ اش کشته شده و چهارتن دیگر زخمی شده است.
تا هنوز هیچ گروهی مسوولیت این انفجار‌را‌ به عهده نگرفته است.

مقامات‌ طالبا‌ن تاکنون در این مورد چیزی نگفته است