ایجاد قطعه ویژه امنیتی برای حفاظت از پروژه‌ کانال قوش‌تپه

عبدالمتین قانع،سخنگوی وزارت داخله حکومت سرپرست می گوید قطعه ویژه امنیتی برای حفاظت از کانال قوش تپه ایجاد شده است.

قانع گفته است در حال حاضر این قطعه ایجاد شده ۲۰۰ نفر هستند و در قالب نیروهای معنیت تصدی ملی محافظت عامه وزارت داخله برای تامین امنیت کانال قوشته گماشته شده است.

او گفته است افغانستان دشمنان زیادی دارد و نمی خواهند افغانستان به پیشرفت برسد.

این درحالیست که با ایجاد کانال قوش تپه جریب ها زمین به آبیاری می رسد و افغانستان یک گام اقتصادی به جلو می بر می دارد.