ایران به طور متوسط روزانه ۲ هزار مهاجر افغان را به کشور باز می گرداند

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید ایران تنها در سه روز ۵ هزار و پنجصد مهاجر افغان را از آن کشوربرگشتانده است که اوسط آن روزانه دو هزار مهاجر می شود

این وزارت گفته است ایران به صورت متوسط روزانه حدود دوهزار افغان را از آن کشور به افغانستان باز می گرداند بر اساس گفته های وزارت عودت کنندگان طالبان گفته است ، در ۳۰ دلو، هزار و ۹۴۱ نفر از ایران برگشته که از این میان،  هزار و ۲۴۱ تن شان به گونه‌ی اجباری و ۴۳۴ تن دیگر شان دواطلبانه برگشته اند.

همین‌گونه، در دوم حوت، هزار و ۹۳۵ نفر از مرز میلک ولایت نیمروز وارد افغانستان شده اند. در سوم حوت نیز، هزار و ۶۷۳ نفر از طریق این ولایت به کشور آمده اند.

افغانستان پس از تغییرات سیاسی دچار رکود اقتصادی گردید و روزانه تعداد زیادی از شهروندان به صورت غیر قانونی به کشور های همسایه می روند.