ایران نزدیک به سه هزار پناهجوی افغان‌را به گونه اجباری اخراج کرده است

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست می گوید حدود دودهزار و‌۸۰۹ پناهجوی افغان به گونه اجباری از ایران اخراج گردیده است.

این وزارت امروز پنج شنبه،۲۰ در حساب ایکس نوشته است که این تعداد وپناهجویان دیروز در هرات از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگردانده شده است.

وزارت مهاجرین گفته است در بین این تعداد پناهجویان اخراج شده خانواده ها نیز حضور دارند.