بازرگانان افغان سه میلیارد دالر در ایران‌سرمایه گذاری کردند

مسئولان ایرانی می‌گویند بازرگانان افغانستان بیشتر از ۳ میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری کردند.

محمود سیادت؛رییس اتاق و تجارت ایران وأفغانستان در یک گفت و گو با خبرگزاری«ایسنا» گفته است بیشتر از ۵۰ درصد شرکت های خارجی‌ که در ایران سرمایه گذاری کرده است متعلق به افغان ها است.

او در این گفت و گو گفته است«ام‌روز بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی که در ایران ثبت شده است، شرکت‌های افغانستانی هستند.» به گفته‌ی او «بیش‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نیز افغانستانی‌ها هستند.»

گفتنی است پس از سقوط جمهوریت اکثریت بازرگانان دارایی هایشان را از کشور خارج کردند و در یک کشور دیگر سرمایه گذاری کردند.