بازی حاصل جمع صفر پاکستان با قیمت جان پناهجویان افغان

پس از پایان مهلت یک ماهه پاکستان برای اخراج غیر قانونی مهاجران افغان،حکومت آن کشور به هیچ نوع تسامح و تساهل سیاسی و اخلاقی تن نداد و دست به بازداشت و اخراج پناهجویان افغان زد و کشور را عملن در بحران فرو برد.

به نظر می رسد کارد پاکستان به استخوان رسیده باشد،کشور که سالها میزبان مهاجران افغان بود اکنون بدون هیج رحم و مهربانی مهاجران افغان را در آستانه فصل سرما اخراج می کند.

پس از آن پاکستان تصمیم گرفت که همه مهاجران غیر قانونی افغان را از کشور شان اخراج کنند که همه مقامات امنیتی آن کشور مدعی شدند افغان ها در نا امنی پاکستان دست دارند و باید به هر شکلی شده جلو آن را گرفت.

پاکستان پس از آن این ادعا را مطرح کردند که تحریک طالبان پاکستانی ضربه های شدید را به نیروهای آن کشور وارد کردند که به ادعا مقامات آن کشور از خاک افغانستان وارد پاکستان می شوند.

در دو دهه گذشته همواره انگشت انتقاد حکومت کابل به طرف پاکستان بود که تروریستان از آن شوی مرز وارد افغانستان می شود ولی پس از سقوط جمهوریت معادله برعکس شد و این پاکستان است که در نا امنی به سر می برد و انگشت انتقاد به طرف کابل دراز می کند.

آنچه در بین این انتقاد های سیاسی دوطرف، قربانی شد مهاجران بودند که در سرپناه شان در گوشه کشور همسایه زندگی می کرد ولی اکنون پاکستان با ادعا دست داشتن افغان ها در اقدامات تروریستی تر و خشک می سوزاند و در بین این اخراج شده ها هم تعداد هستند که ۴۰ سال را در پاکستان زندگی کردند و فرزندان شان حتا افغانستان را ندیده اند ولی اکنون باید بی سرپناه و آواره باشند.

حکومت پاکستان همواره سیاست های دو پهلو و دو رنگ را بازی کرده است با اخراج پناهجویان افغان از یک طرف می خواهند به حکومت سرپرست افغانستان فشار وارد کنند تا در مبارزه علیه تی تی پی همکاری کنند و از این پناهجویان به عنوان اهرم فشار استفاده می کند و از سوی هم نمی خواهد میلیون ها دالر کمیساریای عالی سازمان مهاجرت را نادیده بگیرد.

ولی آنچه در بین این سیاست ها دو رنگی پاکستان قربانی می شود شهروندان است که در فصل سرما در بین مرز دو کشور به دنبال سرپناه برای استراحت یک لحظه ای است.