بانک جهانی: ۷۰ درصد خانواده ها افغان توان تامین نیازمندی های غذایی شان را ندارند

بانک جهانی می گوید پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان،فرصت کاری در کشور کاهش و فقر افزایش پیدا کرده است.

این بانک در نظر سنجی که به تازگی منتشر کرده است گفته بیش از ۷۰ درصد خانواده های افغان توان تامین نیازمندی های غذایی شان را ندارند و به دلیل کاهش زمینه کار و عدم فرصت شغلی،امنیت غذایی شهروندان از بین رفته است و تعداد زیادی از مردم از دسترسی به خدمات صحی نیز محروم است.

این بانک افزوده است،تعداد زیادی از کارجویان به دنبال کار هستند و در شهر و روستا به دنبال کار هستند ولی نبود کار به گونه ای بی سابقه ای فقر را افزایش داده است.

این درحالیست که با وجود تامین امنیت سراسری در کشور تعداد زیادی از شهروندان کشور به دلیل نبود کار از راهای غیر قانونی تلاش دارند تا به کشور های همسایه وارد شوند.