بانک مرکزی بیست و هفتمین بسته کمک نقدی را دریافت کرد

بانک مرکزی می گوید به ادامه کمک های نقدی بشردوستانه به کشور،این بانک بیست و هفتمین محموله پول نقد شامل ۳۲ میلیون دالری را امروز ۱۸ ثور دریافت کرده است.
بانک مرکزی از ورود اسعار به افغانستان از راه‌های اصولی و قانونی استقبال کرده و خواستار روابط بهتر بانکی در سایر بخش‌های مالی و بانکی شده است.
پس از سقوط نظام پیشین سازمان ملل متحد بیشتر از ۸۰۰ میلیون دالر کمک نقدی به کشور کرده است.