بانک مرکزی فردا ۱۲میلیون دالر به لیلام می گذارد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است فردا پنج شنبه ۱۲ میلیون دالر را به گونه لیلام به فروش می گذارد.

این بانک امروز چهارشنبه ۲۴حوت گفته است بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط می توانند به گونه داوطلبانه اشتراک کنند.

پس از چند روز افزایش ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی اکنون دالر سیر صعودی را می پیماید و امروز یک دالر در سرای شهزاده با ۸۹ افغانی تبادله شد در حالی که سه روز پیش یک دالر تا ۸۵ افغانی سقوط داشت.