بانک مرکزی: چهاردهمین بسته کمک های نقدی به کشور رسید

بانک مرکزی از دریافت چهاردهمین بسته نقدی کمک های بشردوستانه به کشور خبر می دهد.

این بانک امروز دوشنبه ۲۵ دلو با نشر خبرنامه ای گفته است کمک های دریافت شده ۳۲ میلیون دالر امریکایی است که توسط سازمان ملل متحد به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده است.

این بانک از کمک کننده های جهانی سپاسگزاری کرده است