بانک مرکزی کشور فردا ۱۲ میلیون دالر را به لیلام می گذارد

دافغانستان بانک اعلام کرده است به منظور کاهش ارزش دالر در برابر پول افغانی،فردا ۶ ثور ۱۲ میلیون دالر را به لیلام می گذارد
این بانک با پخش اعلامیه ای از تمام شرکت ها و صرافی ها خواستند تا در این مزایده اشتراک کنند.
افغانستان بانک به منظور حفظ ثبات ارزش افغانی در برابر دالر هر هفته دالر را به لیلام می گذارد