بانک مرکزی ۱۷ میلیون دالر را به گونه لیلام به فروش می رساند

بانک‌ مرکزی با پخش‌ اعلامیه ای گفته است به منظور حفظ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ۱۷ میلیون دالررا به گونه لیلام‌ به فروش می رساند.

این بانک امروز دوشنبه،۱۷ حوت گفته  قرار است این مقدار پول فردا سه شنبه،۸ حوت به گونه لیلام به فروش برسد.

این بانک، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.

بانک مرکزی افغانستان، گفته است که برندگان لیلام مکلفیت دارند حساب‌های شان را تا ختم روز لیلام، تصفیه کنند.