بانک مرکزی ۶۰۰ میلیون بانکنوت های کهنه را آتش زد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است براساس قانون این بانک،۶۰۰ میلیون بانکنوت مندرس افغانی را این بانک با  حضور داشت هیئات موظف پس از شمارش دقیق به آتش زده است.

این بانک گفته است پول های آتش زده شده اسکناس های ۵۰ افغانی بوده است.

بانک مرکزی هفته پیش نیز ۱۵۰ میلیون پول مندرس افغانی را به آتش زدده بود.