با افزایش بهای مواد غذایی، وزن نان کاهش یافته است

پلوشه عظیم

یک قرص نان که این روزها تنها داشتۀ شمار بسیاری از شهروندان افغانستان برای گذراندن شب‌وروز است، اکنون نمی‌تواند کفاف شکم گرسنه‌یی باشد. افزایش روزافزون بی‌کاری، بهای مواد ارتزاقی و سوخت، کاهش یا توقف کمک‌های خارجی و بسته‌شدن پول‌های افغانستان از سوی آمریکا، توانایی شهروندان برای به‌دست‌آوردن یک قرص نان را هم دشوار کرده است.

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که پس از تسلط امارت اسلامی و افزایش بهای مواد غذایی و سوخت، اکنون در وزن و بهای یک قرص نان هم در مقایسه با گذشته تغییراتی به‌میان آمده است. آنان تأکید می‌کنند که در هفته‌های پسین وزن نان کاهش یافته است.

ادریس، یکی از شهروندان می‌گوید: «از وقتی که امارت اسلامی روی‌کار آمده و جمهوریت تغییر کرده، وزن نان ۲۰ افغانیگی برابر ۱۰ افغانی شده و از ۱۰ افغانیگی به ۷ افغانی و ۶ افغانی رسیده، تغییرات زیاد آمده است.»