بد شانسی کاتلان ها ادامه دارد

بد شانسی بارسلونا ادامه دارد
آگوئرو مهاجم ۳۳ کاتلان ها شاید از فوتبال خداحافظی کند،به گزارش رادیو کاتولونیا پزشکان سرخیوآگوئرخبر دادند شرایط این مهاجم طوری است که شاید مجبور شوداز دنیای فوتبال خداحافظی کند.