برای خانواده های شهدا و معلولین کشور کمک نقدی صورت می گیرد

کابینه حکومت سرپرست طالبان امروز ۳۰ قوس فیصله کرده است تا به تمام خانواده های معلول کمک های نقدی توزیع گردد.

در نشست که به ریاست محمد حسن آخوند برگزار شده بود فیصله گردیده است تا برای هر خانواده معلول و فلج ۱۰ هزار و ۱۵ هزار پول توزیع گردد.

از سوی دیگر در نشست کابینه فیصله گردیده است برای رسانیدن کمک های زمستانی به ساحات دور افتاده و حل مشکلات گدایان ،یک هییت به اشتراک وزارت معلولین،مهاجرین و اداره سره میاشت تعیین گردد تا اقدام های لازم را جهت رسیدگی به مشکلات اقدامات لازم را انجام دهد.

این کمک ها در حالی صورت میگیرد فصل سرما زندگی این نیازمندان را با چالش های گوناگون مواجه  کرده است.