برشنا: عوارض تخنیکی برق وارداتی در‌سالنگ شمالی باعث قطع برق پایتخت و هشت ولایت دیگر گردیده است

شرکت برق رسانی (برشنا) می‌گوید جریان برق وارداتی به کابل و هشت ولایت دیگر به دلیل برف باری و طوفان شدید در‌سالنگ شمالی‌قطع گردیده است.

سخنگوی این شرکت امروز سه شنبه ۲۱  در‌صحبت‌ با رسانه های کشور گفته است برف باری شدید در سالنگ شمالی باعث قطع لین برخی‌از ولایات بشمول کابل گردیده است .

او گفته است مشکل تخنیکی را که باعث قطع لین برق ولایت ها و پایتخت گردیده است انجنیران این شرکت شناسایی کرده و تلاش دارند تا زود تر این عارضه رفع گردد.

برق وارداتی شمال کشور در فصل زمستان در سالنگ ها همواره به دلیل برف و‌توفان‌ قطع می گردد.