برنامه جهانی غذا: از هر سه کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان فقط یک کودک را پشتیبانی می توانیم

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید به دلیل عدم دریافت کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان از هر سه کودک مبتلا به سوء تغذیه فقط یک کودک را پشتیبانی می توانیم.

این نهاد بین المللی امروز جمعه،۲۱ ثور در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که  هم اکنون حدود ۳ میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه دچار هستند.

در این نوشته ای برنامه ای جهانی غذا گفته شده است که دلیل اصلی گسترش کودکان به بیماری سوء تغذیه کاهش کمک های بشردوستانه به افغانستان است.

این درحالیست که این نهاد بارها هشدار داده است و گفته در صورت عدم کمک های بشردوستانه به افغانستان جهان شاهد بدترین فاجعه باشند.