برنامه جهانی غذا: برای کمک به نیازمندان در افغانستان ۶۵۰ میلیون دالر نیاز است

 

برنامه جهانی غذا می گوید  برای کمک به مردم نیازمند أفغانستان ۶۵۰ میلیون دالر کمک های بشردوستانه نیاز است.

نهاد اعلام کرده است که با وجود بهبود امنیت غذایی در افغانستان نسبت به دو سال پسین، هنوز هم یک‌ چهارم جمعیت این کشور برای بقا به کمک نیاز دارند.

این در حالیست که به دلیل بیکاری و وضع تحریم ها مردم توان تامین سه وعده ای غذایی را ندارند.